Wydział Planowania Przestrzennego

Ogłoszenie o terminie, miejscu
i formie składania wniosków do planów dla Bolechowic, Brzezia, Ujazdu
i Zelkowa

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 01-10-2013

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zabierzów

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w trzech jednostkach projektowych:

I. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów - w części obejmującej tereny
od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

II. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej
nr 2128 K w kierunku południowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

III. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezie - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K
w kierunku południowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku
z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Zabierzów

I. uchwały Nr XXXI/244/13 z dnia 25 stycznia  2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnym

II. uchwały  Nr XXXI/245/13 z dnia 25 stycznia  2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice -
w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym

III. uchwały Nr XXXI/246/13 z dnia 25 stycznia  2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezie -
w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym.

Granice sporządzanych planów miejscowych w jednostkach projektowych określa załącznik graficzny. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski do planów miejscowych należy składać na piśmie bezpośrednio
w Urzędzie Gminy Zabierzów lub drogą pocztową na adres Wójta Gminy Zabierzów ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 23 października 2013 r.
 

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 późn. zm.) uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko do w/w planów miejscowych wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym
na adres Wójta Gminy Zabierzów ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów lub adres e-mail: planowanieprzestrzenne@zabierzow.org.pl, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 23 października 2013 r.

Wniosek i uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie prosimy o dołączenie mapy ewidencyjnej lub jej kserokopii, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy
wniosek i uwaga.

Wnioski są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie wniosków następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl
 

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Zabierzów

                                                                                                                                                                         Elżbieta Burtan

                                                                                                                                                                                /-/

Granice sporządzanych planów miejscowych w jednostkach projektowych


 

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej