Wydział Planowania Przestrzennego

Ogłoszenie

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 04-12-2013

OGŁOSZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr XXVI/187/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 712, 713, 714 w Rudawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

            Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami), art. 39 i 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz z ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XXXII/256/13 z dnia 22 lutego 2013r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXVI/187/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 712, 713, 714 w Rudawie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wyłożenie odbywać się będzie  w dniach od 12.12.2013 r. do 07.01.2014 r. (z wyjątkiem świąt, sobót i niedziel), w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, ul. Kolejowa 11, w pok. 20a - Wydział Planowania Przestrzennego Geodezji i Gospodarki Gruntami w godzinach:

 - poniedziałki: 14:00 - 16:00

 - wtorki, środy, czwartki, piątki: 9:00 - 10:00.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej: www.planowanie.zabierzow.org.pl.

Przedmiotem zmiany Uchwały Nr XXVI/187/12 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego jest wykreślenie w części tekstowej i graficznej pojęć posługujących się nomenklaturą ustawową, definiującą obszary szczególnego zagrożenia powodzią w sytuacji, kiedy obszary te nie zostały wyznaczone w trybie określonym przez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. w Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz wprowadzenie pojęć adekwatnych do istniejących aktualnie opracowań w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla zlewni rzeki Rudawy w granicach opracowania przedmiotowego planu miejscowego.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ,2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami), uzgodniono odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  .     

    Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 17.12.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów przy ul. Kolejowej 11, o godz. 10.00 (sala obrad).

            Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi. Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Do uwagi należy również dołączyć mapę ewidencyjną (lub jej kserokopię) obejmującą nieruchomość będącą przedmiotem wniosku.

    Uwagi do zmiany planu należy składać na piśmie (art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) lub drogą pocztową na adres Wójta Gminy Zabierzów ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów w nieprzekraczalnym terminie  od dnia 12.12.2013 r. do dnia 23.01.2014 r.          

            Uwagi do planu są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów zawierającego sposób rozpatrzenia uwag i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl 

Wójt Gminy Zabierzów

                                                                                                                                                                         Elżbieta Burtan

                                                                                                                                                                                /-/

Projekt uchwały

Rysunek planu

Prognoza oddziaływania na środowisko

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej