Wydział Planowania Przestrzennego

Ogłoszenie o terminie, miejscu i formie składania wniosków do miejscowego planu "Rynek w Zabierzowie"

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 15-07-2014

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – „Rynek w Zabierzowie”.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.) oraz art. 39 ust. 1 i 3 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.). zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zabierzów uchwały Nr XL/347/13 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – „Rynek w Zabierzowie”. Granice sporządzanego planu miejscowego określa załącznik graficzny.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski do planu  należy składać na piśmie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zabierzów lub drogą pocztową na adres Wójta Gminy Zabierzów ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2014 r.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 późn. zm.) uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko do w/w planów miejscowych wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Wójta Gminy Zabierzów ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów lub adres e-mail: planowanieprzestrzenne@zabierzow.org.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2014 r.Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Do wniosku należy również dołączyć mapkę ewidencyjną (lub jej kserokopię) obejmującą nieruchomość będącą przedmiotem wniosku. Wnioski do planu są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów zawierającego sposób rozpatrzenia wniosków i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl

 

 

Wójt Gminy Zabierzów

Elżbieta Burtan

/-/

 

GRANICE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „RYNEK W ZABIERZOWIE” 

 

 

 

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej