Wydział Planowania Przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 30-07-2014

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 5/3, 6/2, 8/38 w Rudawie

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XXXVIII/260/13 z dnia 22 lutego 2013 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 5/3, 6/2, 8/38 w Rudawie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07.08.2014 r. do 12.09.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów przy ul. Kolejowej 11, pokój nr 21, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.08.2014 r. w budynku Urzędu Gminy, Sala Obrad od godz.10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2014 r.

Jednocześnie działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o przeprowadzaniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 5/3, 6/2, 8/38 w Rudawie.

Zapoznanie się z projektem zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją sprawy jest możliwe w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać: na piśmie na adres Urzędu Gminy Zabierzów; osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach otwarcia Urzędu; drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek/uwaga SOOS – zmiana planu Rudawa” na adres: planowanieprzestrzenne@zabierzow.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2014 r.

Uwagi powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów zawierającego sposób rozpatrzenia uwag i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl 

 

Wójt Gminy Zabierzów

  Elżbieta Burtan

  /-/

 

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej