Wydział Planowania Przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 11-02-2015


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wschodni obszar sołectwa Rząska w zakresie działek nr 469/124, 469/97, 469/96, 469/95, 469/132, 469/129, 469/131, 469/40, 478/13, 478/6 i części działek nr 469/101, 469/127, 469/128, 469/94, 469/93, 469/34, 469/39 w Gminie Zabierzów.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XXXVIII/314/13 z dnia 27 września 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wschodni obszar sołectwa Rząska w zakresie działek nr 469/124, 469/97, 469/96, 469/95, 469/132, 469/129, 469/131, 469/40, 478/13, 478/6 i części działek nr 469/101, 469/127, 469/128, 469/94, 469/93, 469/34, 469/39 w Gminie Zabierzów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 19.02.2015 r. do 20.03.2015 r. (z wyjątkiem świąt, sobót i niedziel), w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, ul. Kolejowa 11, w pok. 20a - Wydział Planowania Przestrzennego Geodezji i Gospodarki Gruntami w godzinach:
- poniedziałki: 14:00 - 16:00
- wtorki, środy, czwartki, piątki: 9:00 - 10:00.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej: www.planowanie.zabierzow.org.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.03.2015 r. w budynku Urzędu Gminy, Sala Obrad od godz.10.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2015 r.

Jednocześnie działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o przeprowadzaniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wschodni obszar sołectwa Rząska w zakresie działek nr 469/124, 469/97, 469/96, 469/95, 469/132, 469/129, 469/131, 469/40, 478/13, 478/6 i części działek nr 469/101, 469/127, 469/128, 469/94, 469/93, 469/34, 469/39 w Gminie Zabierzów.
Zapoznanie się z projektem zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją sprawy jest możliwe w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać: na piśmie na adres Urzędu Gminy Zabierzów; osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach otwarcia Urzędu; drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek/uwaga SOOS – zmiana planu Rząska” na adres: planowanieprzestrzenne@zabierzow.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2015 r.
Uwagi powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów zawierającego sposób rozpatrzenia uwag i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl.

Tekst planu

Rysunek planu

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej