Wydział Planowania Przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 04-03-2015

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru - „Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity"

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) ogłaszam o podjęciu przez Radę Gminy Zabierzów uchwały Nr XL/348/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru - „Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity".

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, w terminie do dnia 7 kwietnia 2015 r.

Jednocześnie działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można wnosić na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek SOOS – Skała Kmity”, na adres: planowanieprzestrzenne@zabierzow.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Do wniosku należy również dołączyć mapkę ewidencyjną (lub jej kserokopię) obejmującą nieruchomość będącą przedmiotem wniosku. Wnioski do planu są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów zawierającego sposób rozpatrzenia wniosków i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl 

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej