Wydział Planowania Przestrzennego

Rozpatrzenie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wschodni obszar sołectwa Rząska

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 06-05-2015

ZARZĄDZENIE NR 70/2015

WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

Z DNIA 5 MAJA 2015 R.

 

w sprawie rozpatrzenia uwag do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wschodni obszar sołectwa Rząska w zakresie działek nr 469/124, 469/97, 469/96, 469/95, 469/132, 469/129, 469/131, 469/40, 478/13, 478/6 i części działek nr 469/101, 469/127, 469/128, 469/94, 469/93, 469/34, 469/39 w Gminie Zabierzów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) zarządza się co następuje:

§1

1. Postanawia się o rozpatrzeniu uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wschodni obszar sołectwa Rząska w zakresie działek nr 469/124, 469/97, 469/96, 469/95, 469/132, 469/129, 469/131, 469/40, 478/13, 478/6 i części działek nr 469/101, 469/127, 469/128, 469/94, 469/93, 469/34, 469/39 w Gminie Zabierzów.

2. Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag określa załącznik do Zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Planowania Przestrzennego Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik - wykaz i sposób rozpatrzenia uwag

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej