Wydział Planowania Przestrzennego

Rynek w Zabierzowie - Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 01-09-2015

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – „Rynek w Zabierzowie.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 199  z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XL/347/13 z dnia 29 listopada 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – „Rynek w Zabierzowie”.
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 08.09.2015 r. do 30.09.2015 r. (z wyjątkiem świąt, sobót i niedziel), w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, w pok. 1.19 - Wydział Planowania Przestrzennego Geodezji i Gospodarki Gruntami w godzinach:

- poniedziałki: 14:00 – 16:00
- wtorki, środy, czwartki, piątki: 9:00 – 10:00.

Projekt planu udostępniony będzie również na stronie internetowej: www.planowanie.zabierzow.org.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.09.2015 r. w budynku Urzędu Gminy, Sala Obrad od godz.10.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2015 r. 
Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów zawierającego sposób rozpatrzenia uwag i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl.

Jednocześnie działając na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) informuję o przeprowadzaniu postępowania w sprawie odstąpienia od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej