Wydział Planowania Przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 04-08-2016 12:35:00

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zabierzów
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie fragmentu centrum sołectwa Rząska.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016 poz. 353 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Zabierzów Uchwały Nr XIX/192/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 czerwca 2016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie fragmentu centrum sołectwa Rząska. Granice sporządzanego planu miejscowego określa załącznik graficzny.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zabierzów lub drogą pocztową na adres Wójta Gminy Zabierzów Rynek 1, 32-080 Zabierzów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2016 r. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016 poz. 353 ze zm.) uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu miejscowego wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Wójta Gminy Zabierzów Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub adres e-mail: planowanieprzestrzenne@zabierzow.org.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2016 r.

Wniosek i uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uprzejmie prosimy o dołączenie mapy ewidencyjnej lub jej kserokopii, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek i uwaga.
Wnioski są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie wniosków następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl

 

Granice sporządzanego planu miejscowego:

UWAGA!

Zakres regulacji planistycznych, ma na celu wprowadzenie zmian w stosunku do obowiązującego miejscowego planu odnośnie terenów komunikacyjnych oznaczonych symbolem 61KDD, 62KDD, 63KDD, ich klasy, rezerwy terenów zakreślonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy w sposób, który ograniczyłby zajętości terenów prywatnych pod układ komunikacyjny.

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej