Wydział Planowania Przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 25-08-2016

UWAGA!

Zakres regulacji planistycznych, ma na celu wprowadzenie zmian w tekście planu polegających na wykreśleniu w § 13 ust. 2 pkt. 2 i 3 o brzmieniu

„2) przy podziale nieruchomości należy uwzględniać wyznaczone w planie linie rozgraniczające dróg;

3) obowiązek uwzględniania w podziale nieruchomości wyznaczonych w tym planie linii rozgraniczających dróg…”

oraz wyeliminowanie tych zapisów planu, które nie przystają do obecnego porządku prawnego a także tych, które uniemożliwiają zastosowanie współczesnych materiałów wykończeniowych tj. ich faktur i kolorów.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Zabierzów


o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów przyjętego Uchwałą Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013 poz. 1235 ze zm.),

z a w i a d a m i a m


o podjęciu przez Radę Gminy Zabierzów Uchwały Nr XX/213/16 z dnia 22 lipca 2016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów przyjętego Uchwałą Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. Granice sporządzanej zmiany planu miejscowego określa załącznik graficzny.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zabierzów lub drogą pocztową na adres Wójta Gminy Zabierzów Rynek 1, 32-080 Zabierzów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2016 r.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013 poz. 1235 ze zm.) uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu miejscowego wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Wójta Gminy Zabierzów Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub adres e-mail: planowanieprzestrzenne@zabierzow.org.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2016 r.
Wniosek i uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uprzejmie prosimy o dołączenie mapy ewidencyjnej lub jej kserokopii, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek i uwaga.

Wnioski są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie wniosków następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl

Granice sporządzanej zmiany planu miejscowego.

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej