Wydział Planowania Przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 06-03-2017

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zabierzów

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XL/348/13 z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru - „Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity", a także art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz.353 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice wykładanego do publicznego wglądu planu miejscowego określa załącznik graficzny. Wyłożenie odbędzie się w terminie: od dnia 14 marca 2017 r. do 17 kwietnia 2017  r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, pok. 1.19, 32-080 Zabierzów, w godzinach: poniedziałek - 15.00-17.00, wtorek - piątek - 9.00-11.00. W okresie wyłożenia projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony na stronie internetowej Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Zabierzów: www.planowanie.zabierzow.org.pl 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego i w prognozie oddziaływania na środowisko zostanie przeprowadzona w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, sala obrad, 32-080 Zabierzów. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać do Wójta Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresem wnioskodawcy, przedmiotem uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2017 r.

Uwagi można wnosić: 

-        na piśmie w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub drogą pocztową na jego adres,

-        drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Informuję,

 że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.), w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o następujących dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy ww. projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym -  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Zgodnie z art. 34  ustawy z dnia 3 października 2008 r. i w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.), uwagi do prognozy opatrzone tematem: „Uwaga SOOS” wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Wójta Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub na adres e-mail: planowanieprzestrzenne@zabierzow.org.pl  w terminie do dnia 4 maja 2017 r. Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie prosimy o dołączenie mapy, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy uwaga. Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie uwag następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl.

 

Granice wykładanego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

Rysunek planu

Tekst planu

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej