Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 20-04-2017

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Zabierzów

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w dwóch jednostkach projektowych:
II. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
III. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezie - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXI/245/13 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym oraz uchwałą Nr XXXI/246/13 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezie - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym, a także art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w dwóch jednostkach projektowych:
II.   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
III. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezie - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Granice wykładanych do publicznego wglądu projektów planów miejscowych w jednostkach projektowych określa załącznik graficzny.

Wyłożenie odbędzie się w terminie: od dnia 28 kwietnia 2017 r. do 1 czerwca 2017 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel oraz 1-3 maja 2017 r.), w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, w godzinach: poniedziałek: 16.00-17.00, wtorek – piątek: 09.00-10.00. W okresie wyłożenia tj. od dnia 28 kwietnia 2017 r. do 1 czerwca 2017 r. ww. projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą udostępnione na stronie internetowej Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Zabierzów: www.planowanie.zabierzow.org.pl.  
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych i w prognozach oddziaływania na środowisko zostanie przeprowadzona w dniu 22 maja 2017 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych wyłożonych do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.
Uwagi do wyłożonych do publicznego wglądu projektów planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać do Wójta Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresem wnioskodawcy, przedmiotem uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2017 r.
Uwagi można wnosić:
-   na piśmie w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub drogą pocztową na jego adres,
-   za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):

    • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
    • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informuję,

że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.), w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o następujących dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:
II. projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym oraz prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu
III. projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezie - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym oraz prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy ww. projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Zgodnie z art. 34  i w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.) uwagi do prognoz opatrzone tematem: „Uwaga SOOS” wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Wójta Gminy Zabierzów ul. Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub adres e-mail: planowanieprzestrzenne@zabierzow.org.pl w terminie do dnia 15 czerwca 2017 r.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie prosimy o dołączenie mapy, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy uwaga.

Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie uwag następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl

                                                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Zabierzów
                                                                                                                                                                                                                                Elżbieta Burtan
                                                                                                                                                                                                                                         /-/

II jednostka projektowa:

- tekst projektu planu

- rysunek projektu planu

- prognoza oddziaływania na środowisko

- rysunek prognozy oddziaływania na środowisko

III jednostka projektowa:

- tekst projektu planu

- rysunek projektu planu

- prognoza oddziaływania na środowisko

- rysunek prognozy oddziaływania na środowisko

 Formularz uwagi do planu

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej