Wydział Planowania Przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 21-09-2017

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Zabierzów

 • o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128K w kierunku północnym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128K w kierunku południowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezie – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128K w kierunku południowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXI/244/13 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zabierzów w Gminie Zabierzów – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnym, uchwałą Nr XXXI/245/13 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128K w kierunku południowym oraz uchwałą Nr XXXI/246/13 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezie – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128K w kierunku południowym, a także art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405),

z a w i a d a m i a m

 1. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd  i Zelków  w Gminie Zabierzów – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128K w kierunku północnym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 2. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128K w kierunku południowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 3. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezie – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128K w kierunku południowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice wykładanych do publicznego wglądu planów miejscowych określa załącznik graficzny.

Wyłożenie odbędzie się w terminie: od dnia 29 września 2017 r. do 30 października 2017 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, w godzinach: poniedziałek - 16.00-17.00, wtorek - piątek - 9.00-10.00. W okresie wyłożenia tj. od dnia 29 września 2017 r. do 30 października 2017 r. ww. projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą udostępnione na stronie internetowej Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Zabierzów: www.planowanie.zabierzow.org.pl 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych i w prognozach oddziaływania na środowisko zostanie przeprowadzona w dniu 9 października 2017 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi do wyłożonych do publicznego wglądu projektów planów miejscowych wraz z prognozami  oddziaływania na środowisko - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać do Wójta Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresem wnioskodawcy, przedmiotem uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017 r.

Uwagi można wnosić:
-   na piśmie w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub drogą pocztową na jego adres,
-   drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570):

 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informuję, 

że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405), w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o następujących dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:

 1. projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd  i Zelków w Gminie Zabierzów – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128K w kierunku północnym oraz prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu,
 2. projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice– w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128K w kierunku południowym oraz prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu,
 3. projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezie – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128K w kierunku południowym oraz prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu,

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy ww. projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Zgodnie z art. 34 i w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405), uwagi do prognoz opatrzone tematem: „Uwaga SOOS” wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Wójta Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub na adres e-mail: planowanieprzestrzenne@zabierzow.org.pl w terminie do dnia 15 listopada 2017 r.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie prosimy o dołączenie mapy, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy uwaga.

Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie uwag następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl.

  

                                                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Zabierzów
                                                                                                                                                                                                                                Elżbieta Burtan
                                                                                                                                                                                                                                         /-/

Granice wykładanych do publicznego wglądu projektów planów miejscowych 

I jednostka projektowa:

- tekst projektu planu

- rysunek projektu planu cz.1

- rysunek projektu planu cz. 2

- prognoza oddziaływania na środowisko

- rysunek prognozy oddziaływania na środowisko cz. 1

- rysunek prognozy oddziaływania na środowisko cz. 2

II jednostka projektowa:

- tekst projektu planu

- rysunek projektu planu

- prognoza oddziaływania na środowisko

- rysunek prognozy oddziaływania na środowisko

III jednostka projektowa:

- tekst projektu planu

- rysunek projektu planu

- prognoza oddziaływania na środowisko

- rysunek prognozy oddziaływania na środowisko

Formularz uwagi do planu

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej