Wydział Planowania Przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 14-11-2017

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zabierzów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie fragmentu centrum sołectwa Rząska.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w związku z uchwałą Rady Gminy Zabierzów Nr XIX/192/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 czerwca 2016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie fragmentu centrum sołectwa Rząska. 

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie fragmentu centrum sołectwa Rząska. Granice wykładanego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego określa załącznik graficzny. Wyłożenie odbędzie się w terminie: od dnia 22 listopada 2017 r. do 13 grudnia 2017  r., w godzinach: poniedziałek - 16.00 - 17.00, wtorek - piątek - 9.00-10.00, (z wyjątkiem sobót i niedziel), w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, pok. 1.18, 32-080 ZabierzówW okresie wyłożenia projekt planu miejscowego będzie udostępniony na stronie internetowej Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Zabierzów: www.planowanie.zabierzow.org.pl 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, sala obrad, 32-080 Zabierzów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać do Wójta Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresem wnioskodawcy, przedmiotem uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2017 r.: 

  - na piśmie w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub drogą pocztową na jego adres. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

1)opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie uwag następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl.

 

Granice wykładanego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej