Wydział Planowania Przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 10-10-2019

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Zabierzów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabierzów – Osiedle Sienkiewicza”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXVIII/387/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabierzów – Osiedle Sienkiewicza”

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabierzów – Osiedle Sienkiewicza”.

Granice wykładanego do publicznego wglądu planu miejscowego określa załącznik graficzny.

Wyłożenie odbędzie się w terminie: od dnia 18 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel, 1 listopada oraz 11 listopada), w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, pok. 1.19, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, w godzinach: poniedziałek - 16.00-17.00, wtorek - piątek - 9.00-10.00.
W okresie wyłożenia ww. projekt planu miejscowego będzie udostępniony na stronie internetowej Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Zabierzów: www.planowanie.zabierzow.org.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 28 października 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać do Wójta Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresem wnioskodawcy, przedmiotem uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2019 r.
Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub drogą pocztową na jego adres,
- drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Zabierzów z siedzibą Rynek 1, 32-080 Zabierzów i są one podawane w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl.

Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie uwag następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl

                                                                                                                                                                                                           Bartłomiej Stawarz
                                                                                                                                                                                                           Zastępca Wójta Gminy Zabierzów
                                                                                                                                                                                                             /-/


Granice wykładanego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

Tekst projektu planu
Rysunek projektu planu 
Formularz uwagi do planu

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej