Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 19-02-2020 13:03:00

 

UWAGA!
Zakres regulacji planistycznych, obejmuje wyłącznie kwestię wydzieleń geodezyjnych działek budowlanych z przeznaczeniem pod drogi.


                                                                                                      OGŁOSZENIE
                                                                Wójta Gminy Zabierzów

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowie, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r., a zmienionego Uchwałą nr XXXVI/359/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 października 2017 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

                                                                                                      z a w i a d a m i a m


o podjęciu przez Radę Gminy Zabierzów uchwały Nr V/49/19 z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowie, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r., a zmienionego Uchwałą nr XXXVI/359/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 października 2017 r.

Jednocześnie informuję zgodnie z art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z póź. zm.), iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie po analizie wystąpienia Wójta Gminy Zabierzów w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu, uzgodniły możliwość odstąpienia od jej przeprowadzenia.

Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zabierzów lub drogą pocztową na adres Wójta Gminy Zabierzów Rynek 1, 32-080 Zabierzów w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20 marca 2020 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie wniosków następuje
w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl
Informuję, że:
1.    Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
2.    Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Zabierzów
z siedzibą Rynek 1, 32-080 Zabierzów i są one podawane w celu składania wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.    Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4.    Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5.    Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6.    Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
7.    Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8.    Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9.    Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl.Granice sporządzanej zmiany miejscowego planu

 


                                                                              Bartłomiej Stawarz
                                                                   Zastępca Wójta Gminy Zabierzów
                                                                                           /-/Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej