Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 28-05-2020

UWAGA!

Zakres regulacji planistycznych obejmuje wyłącznie zmianę części tekstowej dla
terenów sportu i rekreacji w Brzeziu (symbol 6US) w zakresie wysokości zabudowy

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Zabierzów

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnym

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Zabierzów uchwały Nr XVII/187/20 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnym.

Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny.

Zgodnie z art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) informuję, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie uzgodniły możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu. W uzasadnieniu organy te przychyliły się do wniosku Wójta Gminy Zabierzów wskazującego, iż zmiana dotycząca wyłącznie części tekstowej dla terenów sportu i rekreacji w Brzeziu (symbol 6US) w zakresie wysokości zabudowy nie wpłynie negatywnie na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zabierzów lub drogą pocztową na adres Wójta Gminy Zabierzów Rynek 1, 32-080 Zabierzów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2020 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie wniosków następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl

Informuję, że:

1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Zabierzów. 
z siedzibą Rynek 1, 32-080 Zabierzów i są one podawane w celu składania wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl.

                                                                                                                                                      Bartłomiej Stawarz
                                                                                                                                                      Zastępca Wójta Gminy Zabierzów
                                                                                                                                                      /-/

Granice sporządzanej zmiany planu miejscowego

Formularz wniosku do planu

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej