Wydział Planowania Przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdła | Opublikowano: 12-11-2021

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zabierzów

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Brzoskwinia

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.), a także w związku z uchwałą Nr XLIX/432/14 z dnia 19 września 2014 r., w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Brzoskwinia

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Brzoskwinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Granice wykładanego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego określa załącznik graficzny.

Wyłożenie odbędzie się w terminie: od 22 listopada 2021 r. do 23 grudnia 2021 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, w godzinach: poniedziałek - 15.00-17.00, wtorek - piątek - 9.00-11.00 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. W okresie wyłożenia ww. projekt planu miejscowego będzie udostępniony na stronie internetowej Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Zabierzów: https://planowanie.zabierzow.org.pl a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabierzów.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 7 grudnia 2021 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, ma prawo złożenia uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego - zgodnie z art. 8c,art. 18 ust. 2 ustawy - należy składać do Wójta Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresem zamieszkania albo siedziby oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r.

Uwagi można wnosić w formie papierowej (w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów albo drogą pocztową na jego adres) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zabierzow@zabierzow.org.pl) lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: https://planowanie.zabierzow.org.pl/index.php?id=30 oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Brzoskwinia

- o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww.  projektu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko — stosownie do przepisu art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zabierzów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r.

 Informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Zabierzów z siedzibą Rynek 1, 32-080 Zabierzów i są one podawane w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
  poz. 741 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych
  ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl.

Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie uwag następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej https://planowanie.zabierzow.org.pl.

                                                                                                                                                              Bartłomiej Stawarz

                                                                                                                                                               Zastępca Wójta Gminy Zabierzów

                                                                                                                                                            /-/

 

Granice wykładanego do publicznego wglądu projektu  planu miejscowego