Wydział Planowania Przestrzennego

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Zabierzów

Studium obowiązuje od dnia 16 lipca 2010 r.

Załączniki do pobrania:

Schematy:

Uwarunkowania rozwoju Gminy Zabierzów

Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego gminy Zabierzów

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego gminy Zabierzów (wyłącznie w zakresie wprowadzonych zmian zgodnie z ogłoszeniem Wójta gminy o ponownym wyłożeniu)

 Procedura sporządzania zmiany Studium

Studium stanowi podstawowy dokument planistyczny określający zasady polityki przestrzennej w gminie, kierunki przestrzennych przemian, jak również przekształceń układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej na obszarze całej gminy, których rozwiązanie należy do zadań samorządu.

Postępujący rozwój społeczno – gospodarczy gminy Zabierzów, a także znaczące zainteresowanie terenami w celach inwestycyjnych, spowodowały konieczność ustalenia takich kierunków rozwoju gminy, które pozwolą uzyskać oczekiwane wysokie standardy życia mieszkańców, przy zachowaniu głównych zasad planistycznych, to jest ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów.

Potrzeba opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów wynikała zarówno z przesłanek formalnych, merytorycznych jak i oczekiwań mieszkańców wnioskujących o wyznaczenie nowych terenów dla zainwestowania z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Podstawą podjęcia opracowania były uchwały Rady Gminy Zabierzów: Nr IX/53/07 z dnia 25.05.2007 r.,
Nr IX/54/07 z dnia 25.05.2007 r. oraz Nr X/69/07 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów opracowana została zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

W dniu 16 lipca 2010 r. Rada Gminy Zabierzów podjęła uchwałę Nr L/488/10 w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabierzów.

 

ORZECZENIA:

Masz pytanie dotyczące studium? Skorzystaj z poniższego formularza

imię i nazwisko *

adres e-mail *

Opisz nam swój problem *

Przepisz kod z obrazka *

* - pola obowiązkowe
verification code

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej