Wydział Planowania Przestrzennego

Urząd Gminy Zabierzów

Wydział Planowania Przestrzennego

 • Rynek 1
 • piętro I, pokój 1.17, 1.18, 1.19
 • zabierzow@zabierzow.org.pl
 • Kierownik Wydziału

 • piętro I, pokój 1.18
 • tel: 12 283 07 27
 • Stanowiska ds. planowania przestrzennego

 • piętro I, pokój 1.17
 • tel: 12 283 07 30

 • piętro I, pokój 1.19
 • tel:12 283 07 39

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

 • Rynek 1
 • piętro I, pokój 1.15, 1.16
 • zabierzow@zabierzow.org.pl
 • Kierownik Wydziału

 • piętro I, pokój 1.15
 • tel: 12 283 07 26
 • Stanowiska ds. geodezji i gospodarki gruntami

 • piętro I, pokój 1.16
 • tel: 12 283 07 28
 • Urząd czynny w godzinach

 • poniedziałek od 8.00 do 17.00
 • wtorek - czwartek od 8.00 do 16.00
 • piątek od 8.00 do 15.00
 • Kasa czynna w godzinach

 • poniedziałek od 8.30 do 16.00
 • wtorek - piątek od 8.30 do 14.00
 • ostatni dzień miesiąca do godziny 12.00

   Informujemy, że wpłat można dokonywać w bankach oraz w placówkach pocztowych
   na numer rachunku bankowego: 
   Krakowski Bank Spółdzielczy O/Zabierzów 
   26 8591 0007 0030 0000 0879 0003   Stanowiska ds. planowania przestrzennego - kilka informacji o nas

   Do zadań stanowisk ds. planowania przestrzennego działającego w ramach Wydziału Planowania Przestrzennego należą sprawy z zakresu:

   1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

   a) koordynacja sporządzania projektów planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
   b) sporządzanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
   c) wydawanie wypisów i wyrysów z aktualnie obowiązujacych planów zagospodarowania przestrzennego, także z uchylonych i nieobowiązujących oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
   d) prowadzenie rejestrów planów miejscowych, a także wniosków o ich sporządzenie lub zmianę oraz przechowywanie oryginałów planów zagospodarowania przestrzennego uchylonych i nieobowiązujących,
   e) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego,
   f) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego,
   g) wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzjii o warunkach zabudowy,
   h) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji,
   i) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w związku z należnymi Gminie opłatami i ewentualnymi odszkodowaniami za poniesioną przez właścicieli gruntów szkodę rzeczywistą, wynikającymi z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   j) opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości,
   k) wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

   2. ustawy o prawie budowlanym:

   a) wydawanie zaświadczeń potwierdzających ostateczność decyzji pozwolenia na budowę wydanych przez Wójta,
   b) wydawanie zaświadczeń o zgodności lokalizacji z m.p.z.p. lub opinii odnośnie możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu,
   c) wydawanie uwierzytelnionych kopii decyzji pozwoleń na budowę wydanych przez Wójta Gminy Zabierzów do dnia 12.12.2003 roku,
   d) wydawanie kopii zatwierdzonych projektów budowlanych do dnia 12.12.2003 roku,
   e) wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – dotyczączych zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
   f) wydawanie potwierdzeń o odbiorach budynków dokonanych przez Wójta Gminy Zabierzów do 10.07.2003 roku.

   3. ochrony zabytków:

   a) prowadzenie gminnej karty ewidencji zabytków

   Do zadań Stanowisk należy również pomoc dla inwestorów w zakresie porad i informacji dotyczących procedur zmierzających do wydania decyzji administracyjnych dotyczących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

   Wyciąg z załącznika nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zabierzów z dnia 17 sierpnia 2021 r.

   Przejdź do:

   Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

   Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

   Strony internetowe - Graphic Studio

   Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej