Wydział Planowania Przestrzennego

Ogłoszenie

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 11-04-2013

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany Uchwały Nr XXVI/187/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 712, 713, 714 w Rudawie.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zabierzów Uchwały Nr XXXII/256/13 z dnia 22 lutego 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działek ewidencyjnych nr 712, 713, 714 w Rudawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany wyżej wymienionego miejscowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Zabierzów (32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 11) w terminie do dnia 6 maja 2013 r
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Do wniosku należy również dołączyć mapę ewidencyjną (lub jej kserokopię) obejmującą nieruchomość będącą przedmiotem wniosku.
Wnioski do planu są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów zawierającego sposób rozpatrzenia wniosków i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl

 

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Galeria zdjęć

  • GRANICE SPORZĄDZANEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  » Click to zoom ->

    GRANICE SPORZĄDZANEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej